WARUNKI UMOWY WPISU I REKLAMY DO INFORMATORA TURYSTYCZNEGO OJCOW.PL

1. Przedmiotem umowy jest zamieszczenie wybranej formy reklamy na stronach internetowych Informatora Turystycznego www.ojcow.pl

2. Reklama zamieszczana jest na stronach informatora z otrzymanych materiałów przez zamawiającego. Materiały w postaci tekstu mogą być przesłane pocztą, faxem lub emailem a w przypadku zdjęć i loga powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres info@ojcow.pl.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy na łączach serwera powstałe w wyniku niezależnych od niego przyczyn.

4. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane przez niego materiały są jego własnością lub posiada zgodę osób trzecich na wykorzystanie przesłanych materiałów do zamieszczenia ich na stronach informatora.

5. Warunkiem umieszczenia wybranej formy reklamy na stronach www.ojcow.pl jest przesłanie niezbędnych materiałów oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisania go i przesłania nr fax. 0-12 648 99 77

6. Warunkiem utrzymania wybranej formy reklamy na stronach www.ojcow.pl jest dokonanie wpłaty na konto biura: NR KONTA: BANK PEKAO S.A. Kraków 57 1240 4650 1111 0000 5158 5776  w terminie najpóźniej do 1 tygodnia od ukazania się reklamy na stronie Informatora Turystycznego Ojcow.pl w przeciwnym wypadku reklama zostanie usunięta bez powiadamiania Zleceniodawcy.

7. Termin czasu trwania reklamy jest liczony od 1 dnia ukazania się na stronach Informatora.

8. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT a zleceniodawca upoważnia firmę EcoTravel os. Niepodległości 3A/5A, 31-865 Kraków o nr NIP 678-262-67-15 do wystawienia faktury bez jego podpisu.