INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


OJCOWSKI PARK NARODOWY

 

ZNACZENIE DLA NAUKI
Dużą wartość naukową Doliny Prądnika dostrzeżono już na pocz. XIX w. W 1805 r. Willibald Besser, pierwszy badacz ojcowskiej flory odkrył w Hamerni stanowisko rzadkiej w Polsce brzozy ojcowskiej. W latach następnych dane o florze przyszłego Parku zawierają prace M. Szuberta i J. Wagi, a w 1859 r. większą publikację dotyczącą roślinności wydał F. Berdau. Pod koniec XIX w. rosyjski badacz przyrody A. Jelenkin napisał "Florę Ojcowskiej Doliny", w której wymienił już 745 gatunków roślin naczyniowych, a kilkanaście lat później Z. Woycicki opracował atlas roślinności Ojcowa.

 
XIX-wieczne opracowania K. Wodzickiego i W. Taczanowskiego, a także A. Wagi zawierają wiele interesującego materiału o faunie Doliny Prądnika, zwłaszcza o ptakach i nietoperzach, a ostatnie ćwierćwiecze tego stulecia przyniosło rozpoznanie osadów jaskiniowych.
Tematyka badań naukowych w Dolinie Prądnika do I wojny światowej, uzależniona często od osobistych zamiłowań przyrodników, była raczej przypadkowa i ze względu na ówczesny przebieg granic zaborów kontynuowana niezależnie od siebie przez ośrodek krakowski i warszawski.

 
Okres międzywojenny przyniósł trochę publikacji o faunie, a zwłaszcza owadach (motyle), w tym także jaskiń i pierwszą monografię przyrodniczą pod redakcją prof. Szafera, dokumentującą znane wówczas zasoby przyrodnicze Doliny Prądnika, z konkretnymi wskazaniami pod kątem jej ochrony prawnej. Pozostałe publikacje dotyczą klimatu, geomorfologii, a z większych prac na uwagę zasługuje pierwszy opis jaskiń sporządzony przez Z. Ciętaka.

 
Większe ożywienie badawcze nastąpiło po II wojnie światowej, kiedy dokładniej zajęto się badaniem środowiska przyrodniczego oraz zabytków. W 1951 r. K. Kowalski wydał obszerny inwentarz jaskiń Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, w tym także Doliny Prądnika i Sąspowskiej, a w 1953 r. A. Majewski opracował historię i etapy rozbudowy zamku w Pieskowej Skale. W 1956 r. ukazała się pod redakcją M. Gotkiewicza i W. Szafera pierwsza pełna monografia nowo utworzonego Ojcowskiego Parku Narodowego. Ogółem od początku XIX w. do chwili powołania OPN ogłoszono drukiem prawie 800 publikacji dotyczących Doliny Prądnika, w tym 400 zawierało wyniki badań naukowych z terenu pd. części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (m.in. także Doliny Prądnika) z zakresu geologii, rzeźby, flory, fauny, pradziejów i innych zagadnień.

 
Powołanie do życia Ojcowskiego Parku Narodowego w 1956 r. wpłynęło na intensyfikację badań naukowych i ich ukierunkowanie tematyczne. Park położony w sąsiedztwie krakowskiego ośrodka naukowego stał się naturalnym laboratorium badawczym nie tylko dla Krakowa. Pracują tu także instytucje naukowe Warszawy, Poznania, Wrocławia i innych ośrodków.
Wspomniana monografia podsumowująca dotychczasowy dorobek naukowy, wyłoniła nowe potrzeby badawcze, głównie w dziedzinie nauk przyrodniczych. Część tematów podjęto na zlecenie dyrekcji Parku. Były to studia geomorfologiczne, glebowe, hydrograficzne, klimatyczne i dokładna inwentaryzacja fitosocjologiczna, opracowywane kolejno przez M. Drzał, J. Gresztę, Z. Ziemońską, J. Kleina i A.J. Kornasiów. Interesujące badania florystyczne, w dużej części dotyczące przemian roślinności Parku pod wpływem czynników antropogenicznych w okresie od pocz. XIX w. do 1960 r. prowadził przez kilka lat S. Michalik, a W. Wojewoda rozpoznał florę grzybów.

 
Dużą grupę badań zespołowych, zarówno botanicznych, jak i zoologicznych, kontynuowano w Parku w ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego. Wiele opracowań faunistycznych i ekologicznych poświęcono owadom. Najwięcej terenowych prac przyrodniczych obok instytutów naukowych Krakowa, Warszawy i Poznania wykonuje obecnie w Ojcowie Instytut Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN oraz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (ten ostatni utrzymuje własną stację badawczą na terenie OPN). Wśród najważniejszych prac wykonanych przez te instytucje na uwagę zasługuje aktualizacja mapy zbiorowisk roślinnych OPN oraz inwentaryzacja faunistyczna Parku. Badania te są podstawą opracowania planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

 
Zupełnie odmienną tematykę badawczą nasuwają jaskinie; większość z nich to potencjalne stanowiska archeologiczne. W ciągu ponad 30-letniej historii OPN przebadano kilka jaskiń, których położenie w stosunku do dna doliny, ekspozycja otworów oraz wyniki dziewiętnastowiecznych poszukiwań rzutowały na obfitość zabytków prehistorycznych i śladów dawnych kultur. Dużą wartość naukową mają także średniowieczne grodziska, zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale oraz zabytki budownictwa ludowego, w tym także architektury przemysłowej (młyny, tartaki i in.). Warto tu wymienić ostatnie badania dr S.Kołodziejskiego na wzgórzu Kocica w Sułoszowej, na którym odkryto ślady warowni identyfikowanej z zamkiem Henryka Brodatego w Grodzisku z 1228 r. Wreszcie na uwagę zasługuje pomnikowa monografia zamku ojcowskiego i należących do niego dóbr pióra prof. A.Falniowskiej-Gradowskiej pt. "Ojców w dziejach i legendzie" opracowana w oparciu o bogaty materiał źródłowy.

 
Nową dziedziną badań, jaka wyłoniła się w ostatnich latach w Ojcowskim Parku Narodowym, jest szkodliwy wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na przyrodę, głównie na szatę leśną. Ojcowski Park Narodowy wykonuje od 1975 r. monitoringowy pomiar stężeń SO2; podobne badania kontynuuje od kilkunastu lat San.-Epid. i Instytut Badawczy Leśnictwa.

 
Osobną grupę prac naukowych obejmują zagadnienia planowania przestrzennego i zagospodarowania turystycznego Parku, zainicjowane przez Z. Nováka w 1953 r., a kontynuowane przez J. Bogdanowskiego, J. Bruzdę, M. Łuczyńską-Bruzdę, a ostatnio Z. Myczkowskiego. Szczególnie prace prof. M. Łuczyńskiej-Bruzdy, jako jedne z pierwszych w polskich parkach narodowych, dotyczą właściwego kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów chronionych. Do głównych osiągnięć autorki należy opracowanie pierwszego w Polsce planu zagospodarowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego, którego najważniejszym celem jest sterowanie ochroną i rozwojem OPN.

 
Problemy Parku są także treścią wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, a przed kilkunastu laty stały się przedmiotem zainteresowań studenckich kół naukowych o różnych specjalnościach.

 
Dotychczasowe badania naukowe przeprowadzone w Ojcowskim Parku Narodowym przyniosły bogatą literaturę liczącą ponad 1600 publikacji, zarejestrowanych w Muzeum im. Prof. Władysława Szafera w Ojcowie. Ogólna bibliografia prac związanych z Parkiem jest jednak znacznie bogatsza, bo wynosi z górą 2600 prac, na które oprócz publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym składają się także inne opracowania niepublikowane. Wspomniane Muzeum pełni rolę placówki naukowej Parku. Organizuje sympozja naukowe, prowadzi katalog prac badawczych, dokumentację przyrodniczą OPN i wydaje pismo naukowe "Prądnik".

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny