INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

 

SZATA ROŚLINNA
Vallis pulcherima et plantis raris ditissima (przepiękna dolina słynąca z rzadkich roślin) - tak napisał o Dolinie Prądnika pierwszy badacz jej flory, Willibald Besser, profesor Liceum Krzemienieckiego. Do dziś stwierdzenie Bessera z 1809 r. zachowuje swą aktualność mimo dużych przeobrażeń szaty roślinnej dokonanych w ciągu ponad półtora wieku.
Jeśli weźmiemy pod uwagę urozmaiconą rzeźbę, różne ekspozycje terenu i dużą zmienność mikroklimatu - otrzymamy pełniejszy obraz bogactwa flory Ojcowskiego Parku Narodowego, na które składa się ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych skupionych w ok. 30 zespołach roślinnych (trzecie miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach pod względem liczebności gatunków), ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, niespełna 1200 gatunków grzybów i blisko 200 gatunków porostów.

 
W szacie roślinnej okolic Ojcowa występuje wiele gatunków reliktowych, tzn. przeżytków z minionych epok. Brak jest natomiast endemitów, czyli gatunków rosnących na niewielkich, ograniczonych terenach. Brzoza ojcowska, uznawana przez długi czas za endemit, występuje także w innych krajach (m.in. w Skandynawii), wobec czego nie może być endemitem Polski.
Na bogatą florę Parku składają się głównie gatunki środkowoeuropejskie (najliczniejsze), północnoeuropejskie i azjatyckie. Są to na ogół pospolite składniki flory Doliny Prądnika, tworzące runo lasów liściastych lub wchodzące w skład typowych zbiorowisk leśnych (m.in. buk, grab, dąb szypułkowy). Wśród ok. 50 gatunków górskich występuje tu grab, jodła, tojad smukły i mołdawski, żywiec gruczołowaty i in. Do rzadkich roślin w tej grupie należy chaber miękkowłosy rosnący w Dolinie Zachwytu.

 
W runie lasów jaworowych na pn.-wsch. stokach Chełmowej Góry i na skałkach Czyżówki rośnie cienioluby gatunek rzadkiej paproci - języcznik zwyczajny.
W OPN występują również gatunki kserotermiczne (ok. 200), a wśród nich tzw. pontyjskie, występujące głównie na obszarach stepowych otaczających od pn. i zach. Morze Czarne. Typowymi przedstawicielami flory z okresu stepowego są: ostnica Jana, porastająca kępami skałkę Jonaszówka u wylotu Doliny Sąspowskiej i Górę Koronną naprzeciwko Krakowskiej Bramy oraz wisienka karłowata mające swoje naturalne stanowisko w Grodzisku. Wybitnie kserotermicznym gatunkiem jest również aster gawędka; jedyne stanowisko tej rośliny znane jest także z Grodziska.

 
Z okresu holoceńskiego ocieplenia klimatu (tzw. optimum) do dziś przetrwały: ułudka leśna w Dolinie Sąspowskiej (nad brzegami potoku w dolnym biegu) i obrazki plamiste pokrywające zbocza Góry Zamkowej, które w ostatnich latach zwiększają swój zasięg występowania.
Spośród zespołów roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego największą powierzchnię zajmują lasy (ponad 1500 ha) i zarośla pokrywające skrawki wierzchowin, strome zbocza i fragmentarycznie tereny nad potokami. Na wierzchowinach spotykamy przeważnie zbiorowiska o typie borów mieszanych, które stopniowo przechodzą w zbiorowiska lasów bukowych: na stokach pn. buczyna karpacka, zaś w sąsiedztwie skał o ekspozycji pd. - ciepłe buczyny i zarośla; na skałkach występują murawy kserotermiczne. Cieniste stoki o wystawie pn. i pn.-wsch. zajmują skrawki lasów jaworowych, natomiast zbocza o innej ekspozycji i żyźniejszych glebach porastają grądy, a dna dolin resztki łęgów nadrzecznych i łąki jako zbiorowiska wtórne.

 
Bogata jest również roślinność niższa Parku. Glony porastają wilgotne skałki tworząc często skupienia ciemnych sinic, a w potokach w okresie zimowym czasem można spotkać ginący już gatunek wodolubka (Hydrurus foetidus), będący reliktem z okresu schyłku zlodowacenia. Występuje on bardzo rzadko, z reguły na kamieniach w postaci brunatnych nici lub galaretowatych sznurów; woń jego plechy wydobytej z wody przypomina zapach śledzi.
Interesującą grupą roślin niższych są także grzyby. Na ogólną ich liczbę niespełna 1200 gatunków składa się ponad 700 grzybów wieloowocnikowych i z górą 450 mikroskopowych. Wśród znanych dotychczas stwierdzono wiele nowych dla flory Polski. Za dużą osobliwość należy uznać purchawicę olbrzymią, znalezioną tu trzykrotnie (1876, 1964 i 1991 r.), jeden z największych znanych grzybów na świecie. Oryginalną budową wyróżniają się gwiazdosz czteropromienny i soplówka jodłowa, a także sromotnik bezwstydny, który rozmnaża się wykorzystując zjawisko zoochorii (rozsiewanie roślin za pośrednictwem zwierząt).
Grzyby jadalne należą już na terenie Parku do rzadkości. Jeszcze ponad 80 lat temu pospolity był tu borowik szlachetny czy mleczaj rydz, dziś ich owocniki praktycznie są trudne do odnalezienia. Coraz rzadsze są maślaki i podgrzybki, a niektóre grzyby, takie jak np. smardz czy okazała żagwica listkowata zostały prawdopodobnie wyniszczone bezpowrotnie.
Porosty Parku wykazują zazwyczaj duże pokrewieństwo z pienińskimi, a większość z nich to tzw. kalcifilne, czyli związane z podłożem wapiennym. Flora porostów nadrzewnych jest uboga, co można wytłumaczyć wpływem szkodliwych zanieczyszczeń przemysłowych.
Z ok. 160 gatunków mchów i ponad 70 wątrobowców większość występuje na skałkach, gdzie wykorzystują każdy załom i szczelinę. Wiele z nich pokrywa ocienione skałki tworząc zwisające darnie o dużej (nawet do 30 m2) powierzchni. Charakterystyczna jest przewaga ilościowa mszaków będących reliktami polodowcowymi. Obok siebie, zależnie od ekspozycji, spotyka się gatunki arktyczno-alpejskie, kserotermiczne i śródziemnomorskie.

 
Gospodarcza działalność człowieka w okresie ostatnich ok. 175 lat przyczyniła się w znacznym stopniu do zmian w szacie roślinnej. Wskutek wyrębów ustępowały przede wszystkim zespoły cieniolubne o małej tolerancji ekologicznej, np. reliktowe lasy górskie (jaworzyny, buczyna), a w wyniku osuszania - podmokłe łąki, turzycowiska. Natomiast roślinność kserotermiczna (zwłaszcza naskalna) nie ponosiła większych strat, a w niektórych miejscach gospodarka ludzka przyczyniła się nawet do jej rozprzestrzenienia.

 
Bardzo wiele, bo aż 36 gatunków zostało zupełnie wyniszczonych. W połowie XIX w. rozpoczęto pierwsze wyręby lasów w okolicach Ojcowa, a katastrofalnych zniszczeń drzewostanów dokonali wrocławscy kupcy po nabyciu dóbr ojcowskich od A. Przeździeckiego (zob. s. ). Do 1900 r. ubytek szaty leśnej wg badań prof. S. Michalika wyniósł 80% lasów wierzchowinowych i prawie 40% na zboczach dolin.

 
Okres międzywojenny przyniósł kolejne wyręby drzew, zwłaszcza po surowej zimie na przełomie 1928 i 1929 r., w czasie której zanotowano w Ojcowie temperaturę -42oC. Ze względów czysto oszczędnościowych powstałe wówczas halizny i płazowiny zalesiano sosną, wprowadzając ją - zgodnie z ówczesnym sposobem gospodarowania - często na siedliska bukowe i grądowe.

 
Wskutek eksploatacyjnej gospodarki do wybuchu II wojny światowej całkowicie wyginął cis i jarząb brekinia, a jodła, świerk, buk i dąb zmniejszyły swój udział, natomiast modrzew polski zachował się tylko na nielicznych stanowiskach. Ubytek szaty leśnej spowodował także przerzedzenie lub nawet zanik szeregu gatunków górskich, łęgowych czy ciepłolubnych.
Przyczyną zmian w składzie gatunkowym ojcowskiej flory było także osuszanie terenów podmokłych (np. w rejonie Grodziska, gdzie wyginęła wełnianka) i zrywanie roślin, wskutek którego wyginęły prawie zupełnie storczyki: obuwik pospolity i podkolan biały, a na wymarciu jest pełnik europejski (ostatnio podejmuje się jednak restytucję tego gatunku). Bieżące tendencje zmian w szacie roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego wg badań S. Michalika (1974 r.) przejawiają się głównie w jej ubożeniu.

 
Człowiek spowodował także napływ wielu gatunków synantropijnych (tj. rosnących na siedliskach powstałych w wyniku działalności człowieka), m.in. w niektórych częściach Parku, głównie w dnach dolin w rejonie zabudowań, rozszerza się zasięg gatunków azotolubnych. Proces ten jednak nie równoważy ubytków, toteż ogólnie mówimy o spadku liczebności flory OPN.

 
W chwili utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego szata roślinna była najważniejszym elementem środowiska przyrodniczego, mimo wielu zmian jakich dokonał człowiek. Już w 1956 r. ok. 14% (225 ha) powierzchni Parku objęto ochroną ścisłą, a w 1971 r. obszar ten powiększono do 22% (344 ha). Ostatnio jednak dokonuje się co pewien czas niewielkich zmian w powierzchni strefy ochrony ścisłej. Obecnie obejmuje ona zespoły leśne na pn. stokach Chełmowej Góry, wąwóz Jamki, pd. zbocza Złotej Góry, szczytowe partie Góry Rusztowej i wąwóz Korytania. Jej powierzchnia wynosi 251 ha (12% terenu OPN). Celem ochrony ścisłej jest ochrona wszystkich naturalnych procesów jakie zachodzą w przyrodzie żywej i nieożywionej.

 
Wkrótce po utworzeniu OPN został ograniczony, a z czasem całkowicie wyeliminowany, wypas na zboczach dolin, pokrytych roślinnością kserotermiczną, która zaczęła ustępować przed wkraczającą roślinnością drzewiastą. Tendencje te okazały się bardzo niekorzystne z punktu widzenia ilości gatunków flory i ich różnorodności genetycznej. Ochrona ścisła zbiorowisk półnaturalnych spowodowała więc zagrożenie lub wyginięcie części tych składników flory, a także fauny, dla zabezpieczenia których utworzono park narodowy. Zatem nie wszystkie zbiorowiska mogą być objęte taką formą ochrony. Procesy te można jednak zahamować przez zastosowanie metody ochrony czynnej i tym samym przekwalifikowanie niektórych stref ochrony ścisłej na ochronę częściową. Takie działania począwszy od 1982 r. są podejmowane przez dyrekcję Parku i dotyczą obecnie kilku wybranych grup skalnych.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

  

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny