INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

 

STOSUNKI WODNE
Dorzecze Prądnika jest typowym obszarem krasowym, wyróżniającym się małą ilością potoków i dolin stale odnawianych oraz znaczną przewagą mniejszych dolin i wąwozów odwadnianych okresowo. Osią hydrograficzną dorzecza jest potok Prądnik, lewy dopływ Wisły, wpadający doń w Krakowie pod nazwą Białucha. Jedynym stałym dopływem Prądnika na terenie Parku jest Sąspówka, a poniżej jego granic - Korzkiewka. Powierzchnia całego dorzecza Prądnika wynosi 195,2 km2, z czego w granicach OPN leży 21,4 km2 (łączna długość potoków - 16,6 km, w tym Prądnik - 12,2 km).

 
Potoki Prądnik i Sąspówka są zaopatrywane w wodę przez ok. 20 źródeł szczelinowo-krasowych (zwanych również wywierzyskami), występujących na poziomie den dolinnych, często w korytach potoków lub w ich pobliżu. Mają one wydajność najczęściej do 10 l/s, a niektóre nawet kilkadziesiąt l/s; w ostatnich latach jednak ich wydajność spada. Wody źródeł odznaczają się dużą czystością i niską temperaturą, która ulega małym wahaniom, zwłaszcza w okresie letnim (od 8,5 do 10oC).

 
Źródła są naturalnymi wypływami wód podziemnych, które w okolicach Ojcowa układają się w trzech piętrach wodonośnych. Największą rolę w kształtowaniu stosunków hydrogeologicznych odgrywa piętro w wapieniach jurajskich, charakteryzujące się szerokim rozprzestrzenieniem i dużymi zasobami wód. Piętro kredowe pojawia się jedynie w okolicach Skały i ma niewielkie znaczenie, a najmniejszą rolę odgrywa najwyższe piętro wodonośne - czwartorzędowe.
Średnie stany roczne i miesięczne wód Prądnika i Sąspówki wykazują duże wyrównanie. W rocznym przebiegu wodostanów Prądnika wyróżniają się dwa maksima - wczesnowiosenne lub zimowe i letnie; najniższe stany przypadają na miesiące zimowe (I, II) i jesienne (XI, XII). Średni przepływ Prądnika wynosi 370 l/s, a Sąspówki 120 l/s. Obydwa potoki odprowadzają rocznie z całego dorzecza (na granicy Parku w Prądniku Korzkiewskim) przeciętnie 11 670 000 m3 wody, przy czym największe dopływy notuje się w VII i VIII, najmniejsze zaś w I i II.
Ostatnio spada nie tylko wydajność źródeł, zmniejszają się też przepływy potoków; jest to spowodowane powiększaniem się leja depresyjnego w związku z kopalnianą eksploatacją rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza.

 
W stosunkach wodnych Ojcowskiego Parku Narodowego pewną rolę odgrywają również podmokłe łąki na terasach zalewowych wzdłuż potoków oraz kilkanaście stawów rybnych (pod zamkiem w Pieskowej Skale i u wylotu Doliny Sąspowskiej), które gromadzą spore ilości wody. Dodatni wpływ na bilans wodny OPN miały dwa ostatnie lata 1996-1997, w których wystąpiły zwiększone opady.

 
Osobne zagadnienie stanowi czystość wód powierzchniowych na terenie Parku. Potok Prądnik jest stale zanieczyszczany ściekami z mleczarni w Skale oraz lokalnymi źródłami zanieczyszczeń na całej swej długości, których liczba wzrasta. W Prądniku występują nawet pewne gatunki roślin charakterystyczne dla wód silnie zanieczyszczonych. Wody Sąspówki natomiast są czyste, chociaż potencjalnym zagrożeniem jest dla nich wieś Sąspów położona w odcinku źródłowym tego potoku. Dużą nadzieję na poprawę czystości wód Prądnika stwarza oczyszczalnia ścieków w Skale wybudowana kilka lat temu, która w niedługim czasie przejmie ścieki również z terenu OPN.

 
Wody źródlane są w zasadzie czyste, ale niektóre ich parametry badane ostatnio wskazują na stopniowe zagrożenie części źródeł, zwłaszcza leżących w rejonie zwiększonej penetracji ludzkiej, np. Krakowskiej Bramy.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

   

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny