INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH OJCOWSKI PARK NARODOWY

  

§ 1.

1. Na obszarze Parku ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Nadrzędnym celem Parku jest poznanie, zachowanie całości ekosystemów przyrodniczych wraz z warunkami ich funkcjonowania oraz odtworzenie zniekształconych i zanikających ogniw rodzimej przyrody.
2. Wszelkie działania na terenie Parku podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.

 

§ 2.

Przebywających na terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w regulaminie oraz stosowanie się do poleceń pracowników Parku, członków Straży Ochrony Przyrody i Społecznych Opiekunów Przyrody.

 

§ 3.

Poruszanie się po terenie Parku jest dozwolone wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych i rowerowych.

 

§ 4.

1. Używanie pojazdów spalinowych i konnych jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych drogach publicznych.
2. Zatrzymanie i postój pojazdów mechanicznych i konnych dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Jazda rowerami po Parku jest dozwolona tylko po drogach publicznych i szlakach wyznaczonych dla rowerów.
4. Jazda konna dozwolona jest wyłącznie po drogach utwardzonych z całkowitym wyłączeniem Parku Zamkowego.

 

§ 5.

Uprawianie sportu i organizowanie imprez turystycznych może odbywać się tylko po otrzymaniu zgody Dyrektora Parku.

 

§ 6.

Wycieczki zbiorowe mogą zwiedzać Park tylko pod opieką uprawnionych przez dyrekcję Parku przewodników. Ilość uczestników obsługiwanych przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

 

§ 7.

Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmieniać naturalny krajobraz lub jego elementy, a w szczególności:
1. usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;
2. zbiór dziko rosnących roślin lub ich części, owoców, grzybów;
3. chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;
4. niszczenie i uszkadzanie drzew i innych roślin;
5. niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów;
6. wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie namulisk jaskiń;
7. zakłócanie ciszy;
8. rozniecanie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;
9. zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby; wód i powietrza;
10. niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych;
11. wyprowadzanie psów bez uwięzi;
12. prowadzenie działalności handlowej bez zgody Dyrektora Parku;
13. umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Dyrektora Parku;
14. obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora Parku;
15. penetracja jaskiń.

 

§ 8.

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą również osób i instytucji prowadzących działalność gospodarczą na terenie Parku.

 

§ 9.

Służba Parku ma prawo legitymowania osób przebywających na terenie Parku oraz nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie Parku i niniejszego regulaminu.

 

§ 10.

Przebywającym w Ojcowskim Parku Narodowym powierza się pieczę nad zachowaniem w stanie nienaruszonym zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 

§ 11.

Podstawą niniejszego regulaminu są następujące akty prawne:
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 12.12.1991 r. (Dz.U. nr 114 z dnia 12.12.1991 r., poz. 492)
- Zarządzenie nr 27 Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 09.07.1992 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.08.97 w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 99 z dnia 21.08.1997 r., poz.607).

  drukuj regulamin

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny