INFORMATOR

PRZEWODNIK

     

TURYSTYKA

 » noclegi

 » gastronomia

 » wypożyczalnie rowerów

 » parkingi

 » muzea

 » jaskinie

 » zamki

 » usługi przewodnickie

    

JAK DOJECHAĆ

 » rowerem

 » rozkład PKS

 » rozkład busów

  

INNE

 » mapa Ojcowa

 » mapa Ojcowskiego PN

 » ważne telefony

 » poczta

 » sklepy

     

       

PRZEWODNIK

OJCÓW I OJCOWSKI PARK NARODOWY


LITERATURA

  

WAŻNIEJSZA LITERATURA
Biderman A., Bosak W., Musielewicz Z.: Turystyczne ścieżki ekologiczne. Ojcowski Park Narodowy. Jurajskie Parki Krajobrazowe. Kraków 1994. Polski Klub Ekologiczny.
Bogdanowski J.: Sztuka obronna. W: Natura i kultura w krajobrazie Jury. Kraków 1993. Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie.
Bogdanowski J., Kornecki M.: Katalog zabytków budownictwa przemysłowego. Powiat krakowski. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.
Borkiewicz A.: Działania Langiewicza przed dyktaturą. Studia i Materiały do Historii Wojskowości T. 8: 1962 cz. 2 s. 203-272.
Chmielewski W., Schild R., Więckowska H.: Prahistoria ziem polskich, t. 1. Paleolit i mezolit. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
Dietl J.: Zakład Hydropatyczny w Ojcowie. Kraków 1858.
Dynowska I.: Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, T. 11: 1983.
Dzieduszycka-Machnikowa A., Lech J.: Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, t. 1-2. Oprac. zbiorowe pod red. F. Kiryka i R. Kołodziejczyka. PWN, Warszawa-Kraków 1978.
Falniowska-Gradowska A.: Prochownie w Dolinie Prądnika w XVIII i pierwszej połowie XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 23: 1975 nr 1 s. 37-53.
Falniowska-Gradowska A: Mieszkańcy Doliny Prądnika w XVIII wieku. W: Społeczeństwo staropolskie, t. 1, s. 221-268, PWN, Warszawa 1976.
Falniowska-Gradowska A.: Ojców w dziejach i legendzie. Ojców 1995. Wyd. Ojcowski Park Narodowy.
Grodziska K.: Ojców i Dolina Prądnika w powstaniu styczniowym. Prądnik. Prace Muz.Szafera, t.10:1995 s.73-90.
Katalog Zabytków Sztuki w Polski, t. 1 Województwo krakowskie, z. 12, Powiat olkuski. Oprac. A. Kutrzebianka. Warszawa 1953.
Klein J.: Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. A nr 8, PWN, Kraków 1974.
Kowalski K.: Jaskinie Polski, t. 1. Warszawa 1951.
Kowalski K., Małachowski B., Sosnowski K.: Dolina Prądnika. Sport i Turystyka, Warszawa 1951.
Lustracja województwa krakowskiego 1789. Cz. 1. Wyd. A. Falniowska-Gradowska i I. Rychlikowa. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
Łuczyńska-Bruzda M.: Plan zagospodarowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego. Plany 1:10 000 i opis. Kraków 1959. Maszynopis i mapy, archiwum dyrekcji Parku.
Łuczyńska-Bruzda M.: Planowanie przestrzenne w Ojcowskim Parku Narodowym. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 1980.
Łuczyńska-Bruzda M.: Skuteczność planowania przestrzennego Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1981.
Majewski A.: Pieskowa Skała. Teka Konserwatorska, T. 2: 1953, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa.
Michalik S.: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku. Ochrona Przyrody R.39: 1972 s. 56-154.
Michalik S.: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powszechna. Warszawa 1974.
Michalik S.: Ekologiczna ochrona czynna biocenoz i krajobrazu w Ojcowskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody T. 6: 1985 nr 2 s. 43-56.
Mierzyński Z.: Ojców - uzdrowisko klimatyczne leśno-górskie. Kraków 1985.
Mitkowska A.: Zespół dawnego uzdrowiska i Parku Zdrojowego w Ojcowie Skrócone studium historyczno-kompozycyjne. Kraków 1985, maszynopis, s. 180 + 171.
Myczkowski Z., Oremus W. F.: Zespoły młynarskie w krajobrazie Doliny Prądnika. Teka Komisji Urbanistyki i architektury. T. 19: 1985 s. 99-108.
Partyka J.: Ojcowski Park Narodowy. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976. W: Nauka dla Wszystkich nr 276.
Przała J.: Grodzisko. Architektura i rzeźba. Kraków 1956. Maszynopis, archiwum UJ.
Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. B. Nr 28, PWN, Kraków 1977.
Sadowska E., Żółciak J., Partyka J.: Karty katalogowe zabytków architektury i budownictwa obiektów zabytkowych w Ojcowie. Kraków-Ojców 1983. Maszynopis.
Stanisław z Warszawy (S. Kuczyński): Dolina Prądnika i jej okolice. Wędrowiec T. 26: 1888 nr 23-26, 28-30.
Soja R.: Operat hydrologiczny zlewni rzeki Prądnik w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego. Kraków 1997. Wydruk komp. Biblioteka OPN.
Sukertowa E.: Zamek w Ojcowie. Warszawa 1922.
Sukertowa E.: Legendy nadprądnikowe. Warszawa 1928.
Szelerewicz M., Górny A.: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków 1986.
Trzcionka P.: Skała. Zarys dziejów miasta. Kraków 1994.
Wiśniewski J.: Ojców i Pieskowa Skała. Marjówka 1934.
Wróblewski K.: Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy. Warszawa 1907 (Wyd. 1 1900).
Zinkow J.: Orle Gniazda i warownie jurajskie. Szlaki turystyczne. Sport i Turystyka, Warszawa 1983.
Żaki A. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
Żółkiewicz J.: Projekt i dokumentacja geologicznej ścieżki dydaktycznej w Ojcowskim Parku Narodowym. Kraków 1997. Wydruk komp. Biblioteka OPN.

 

SPIS TREŚCI

 

 » Od autora

 » Środowisko geograficzne:
   - Położenie, budowa geologiczna i rzeźba
   - Klimat
   - Stosunki wodne
   - Szata roślinna
   - Świat zwierzęcy

 
 » Przeszłość Doliny Prądnika i Ojcowa:
   - Zarys pradziejów
   - Czasy historyczne

 
 » Ojcowski Park Narodowy:
   - Historia utworzenia
   - Znaczenie dla nauki
   - Ujemny wpływ przemysłu na przyrodę
   - Zagrożenie wartości kulturowych
   - Ruch i zagospodarowanie turystyczne

 

 » Trasy zwiedzania Ojcowskiego PN

 » Regulamin dla zwiedzających Ojcowski Park Narodowy

 
 » Ważniejsza literatura
 » Skorowidz-informator

 

Ostatnie uaktualnienie przewodnika: 30.09.2004r.

  

PRZEWODNIK po OPN

    

 

WIADOMOŚCI  

 

 

 » Neandertalczycy wrócili!

Na turystów odwiedzających Jaskinię Ciemną czeka nowa ekspozycja i jej szczególna atrakcja przedstawiająca jej dawnych mieszkańców "Rodzinę Neandertalczyków". »»  

dat. 21.06.2004r.

 

OKOLICE OJCOWA

    

 » Dolinki Podkrakowskie

 » Jerzmanowice

 » Skała

 » Sułoszowa

 » Wielka Wieś

 

   POGODA W OJCOWIE 

 

 » Onet.pl

 » IMGW

 » WP.pl

 » Interia.pl

 » Gazeta.pl

   

FOTO GALERIA

    

     

OJCOW.PL

  

 » Cennik 

 » Kontakt

 » Linki

    

    

    

Link Exchange:  Noclegi Kraków | Noclegi | Zakopane noclegi | Wycieczki, noclegi | Sylwester | Baza noclegowa | Pieskowa Skała |

| Jaskinia Ciemna | Parki Narodowe Polski | Wczasydodaj linka...

  

   

Copyright © by EcoTravel 2004-2006 | zastrzeżenia prawne | patronat medialny